Bramy przeciwpożarowe – jakie wymagania muszą spełniać?

Bramy, drzwi i przegrody przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych to bardzo istotna część restrykcyjnych norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej tego typu obiektów. Ich głównym zadaniem jest odcinanie w wypadku pożaru części budynku tak, by ten nie rozprzestrzenił się do jego pozostałych pomieszczeń. Bramy przeciwpożarowe umożliwiają bezpieczną ewakuację pracowników i osób przebywających na terenie obiektów użytkowych, dlatego też muszą skutecznie zabezpieczać przed ogniem i dymem zgodnie z określonymi normami. Te wybiera się w zależności od stopnia potencjalnego zagrożenia pożarowego, stosując zwykle rozwiązania w klasie EI30 do EI120.

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe stosuje się zwykle do oddzielania i zamykania przejść pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi w obiektach przemysłowych, ale także w różnego rodzaju pomieszczeniach magazynowych, na kondygnacjach technicznych budynków biurowych, w szpitalach oraz innych wielkopowierzchniowych budynkach wykazujących duże ryzyko pożarowe. Bramy takie mogą być otwierane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego, jednak każda z nich musi być wyposażona w możliwość ręcznego otwierania i zamykania na wypadek awarii automatyki. Każda brama musi być także wyposażona w trzymacz elektromagnetyczny, który zamyka bramę w momencie powstania pożaru po otrzymaniu impulsu ze specjalnej centralki przeciwpożarowej. Każda brama powinna zostać oznakowana także tabliczką znamionową określającą jej podstawowe parametry i wykazującą spełnianie wymagań zgodnych z Aprobatą Techniczną i deklaracją zgodności bramy.

Zapisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wszelkie informacje dotyczące tego, jak powinny zachowywać się i funkcjonować bramy przeciwpożarowe zostały zawarte w prawie budowlanym oraz normie PN-EN 1634. Kwestie takie jak umiejscowienie i ilość elementów stanowiących ochronę przeciwpożarową jest niezwykle istotna, gdyż bram takich nie można rozstawić w budynku wedle własnego pomysłu. Z tego też powodu prawo budowlane podaje szczegółowe parametry, jakie musi spełniać budynek, aby mógł zostać oddany do użytku – wśród nich pojawiają się także warunki ochrony przeciwpożarowej. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest dziś niezwykle istotne nie tylko ze względu na zagrożenia naturalne, ale też coraz większe zagrożenie ze strony ludzi. Nacisk kładziony dziś na prawidłowe realizowanie planów techniczno-budowlanych i rygorystyczne przestrzeganie norm przeciwpożarowych jest więc w pełni uzasadniony.

Bramy przeciwpożarowe to inwestycja, która w wielu przypadkach może ustrzec przez stratami wynikającymi z rozprzestrzeniania się pożaru.

Kolejnym dokumentem traktującym o bezpieczeństwie przeciwpożarowym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku, regulujące warunki techniczne budynków i ich usytuowanie. Wśród zapisanych tam wymagań pojawiają się kwestie takie jak odporność pożarowa budynków, oddzielanie stref pożarowych i przeciwpożarowych, wyznaczanie drogi ewakuacyjnej czy wreszcie wymagania przeciwpożarowe odnośnie sprzętów i elementów wykończenia budynku, w skład których wlicza się także omawiane bramy przeciwpożarowe.

Wymagania dla bram przeciwpożarowych

Bramy i drzwi przeciwpożarowe podlegają niemalże tym samym wymaganiom prawnym i oznaczeniom. Jednym z ważniejszych symboli pojawiających się na bramach są oznaczenia kategorii przeciwpożarowej EI. Najniższa z klas oznaczana EI 30 oznacza szczelność ogniową na przestrzeni 30 minut, a z każdym wzrostem liczby przy symbolu, wzrasta wytrzymałość bramy. Bramy przeciwpożarowe powinny pozostawać nieustannie otwarte, by w razie pożaru od razu spełniać swoje zadanie, ale też koniecznie wyposażone w systemy automatycznego zamykania połączonego z czujką pożarową. W wielu wypadkach nie jest możliwe zamontowanie bramy tak, by mogła pozostać zamknięta – w normalnych warunkach użytkowania znacznie częściej zdarza się, że są one jednym z głównych pasaży komunikacyjnych w zakładzie, umożliwiając poruszanie się zarówno ludzi, jak i wózków widłowych czy samochodów. Istotnym wymaganiem w kierunku bram przeciwpożarowych jest też dymoszczelność, która nie jest podstawowym wyposażeniem każdej bramy przeciwpożarowej. Aby była zapewniona, brama powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1634-3.

Posted in BHP