Czym zajmuje się audytor wiodący ISO 45001:2018?

Audytor wiodący iso 45001

Każda praca, niezależnie od jej charakteru i miejsca wykonywania wymaga wdrożenia i stosowania pewnych zasad BHP dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych i odpowiednio przygotowanych warunków pracy. Są oczywiście branże, w których rola obowiązujących przepisów BHP oraz międzynarodowych norm i standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyjątkowo ważna – tam, gdzie pracownicy narażeni są na warunki podwyższonego ryzyka, nieprzestrzeganie przepisów BHP może skończyć się tragicznie. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystuje się w celu poprawiania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy jest międzynarodowa norma ISO 45001:2018 dla systemów zarządzania BHP. Jakie wymogi wprowadza, kto powinien ją znać i

Założenia normy ISO 45001:2018

Norma ISO 45001 wraz z opracowaną w 2018 roku aktualizacją wprowadza wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wprowadzanych przez organizacje na całym świecie w celu usystematyzowania i uporządkowania wewnętrznych działań odpowiadających za utrzymanie wysokiego poziomu BHP w firmie. Norma ISO zawiera wytyczne dotyczące:

  • konstruowania,
  • wdrażania i stosowania systemów zarządzania w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stałego doskonalenia systemu zarządzania BHP, analizy ryzyka i podejmowania działań prewencyjnych.

Stosowanie norm ISO i opartych o nie systemów zarządzania jest działaniem uznanym i rozpoznawanym na arenie międzynarodowej, wpływając na konkurencyjność firm działających na rynku a także umożliwiając spełnienie surowych wymagań tym, którzy funkcjonują w wielu krajach i w związku z powyższym muszą dostosować się do różnorodnych przepisów i ustaw dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożenie standardów ISO jest widziane jako pożądane w oczach wspólników i partnerów biznesowych, klientów, a także samych pracowników, budując wizerunek firmy odpowiedzialnej i poważnie traktującej kwestie bezpieczeństwa.

Kto powinien znać wymogi normy dla systemów zarządzania BHP?

Z założeń normy ISO 45001:2018 oraz opracowanego na jej podstawie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy może korzystać każda organizacja, duża i mała, dla której kwestie BHP są wysokim priorytetem. W szczególności jednak norma dedykowana jest do branż naturalnie związanych z wyższym poziomem zagrożenia dla pracowników, a więc firm w sektorze budowlanym, produkcyjnym, przemyśle maszynowym, górnictwie i wydobyciu oraz wielu innych.

Firma, która decyduje się na wdrożenie standardu ISO 45001:2018 w formie opartego o jego wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinna odpowiednio przygotować się do procesu wdrożenia i stosowania normy, dbając o to by wszystkie osoby związane z procesem wdrożenia i egzekwowania realizacji założeń normy kompleksowo zapoznały się z obowiązującym standardem. Znajomość ISO 45001:2018 jest szczególnie niezbędna dla audytorów wiodących i wewnętrznych, kierownictwa firmy, osób odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania BHP oraz specjalistów BHP działających w obrębie firmy. Pracownicy, którzy będą musieli w codziennych działaniach przestrzegać zasad BHP opracowanych na podstawie wymagań normy powinni zostać przeszkoleni w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie muszą być szczegółowo oswojeni z założeniami samej normy.

Audytor wiodący iso 45001

Rola audytora wiodącego ISO 45001:2018

Wśród wymienionych wyżej osób zobowiązanych do zapoznania się z normą ISO 45001 pojawia się rola audytora wewnętrznego oraz wiodącego. To on zajmuje się stworzeniem planu audytu przeprowadzanego w celu weryfikacji zgodności systemu zarządzania z wymogami stosowanej normy, a także zgodności wszystkich działań firmy z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. Audytor wiodący ma pod sobą zespół audytorów, z którym pracuje nad realizacją planowanego zakresu badania według ustalonych kryteriów. Audytor wiodący jest także odpowiedzialny za komunikację z kierownictwem audytowanej organizacji – firmy, dla której jest audytorem wewnętrznym lub jednostki zewnętrznej, w imieniu której przeprowadza niezależne audyty zewnętrzne i certyfikacyjne.

Ważną rolą audytora wiodącego jest podjęcie odpowiedzialności za raport sporządzany na podstawie przeprowadzanego audytu i wnioski, które będą stanowiły dla organizacji podstawę do dalszych zmian i działań w celu uzyskania zgodności z wymaganiami normy ISO 45001. Wobec tego niezwykle ważne jest, by audytor wiodący ISO 45001 posiadał doskonałą wiedzę w zakresie normy, potrafił precyzyjnie interpretować jej zapisy oraz skutecznie odnosić je do sytuacji rzeczywistych i realnych działań podejmowanych przez organizację w celu zapewnienia zgodności z ISO 45001. Odbycie szkolenia pod patronatem IRCA i uzyskanie statusu audytora kwalifikowanego wpisanego do rejestru międzynarodowego zdecydowanie zwiększa szanse na prowadzenie rzetelnych audytów w charakterze audytora wiodącego ISO 45001.

Posted in BHP