HSE – systemowe podejście, którym powinna kierować się każda firma

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w firmi

HSE, z angielskiego Health, Safety, Environment to systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem stosowne przez firmy z różnych obszarów gospodarki. Każdy, kto zatrudnia pracowników i prowadzi jakąkolwiek działalność wpływa, w mniejszym bądź większym stopniu, na otaczające go środowisko oraz odpowiada za bezpieczeństwo swoich podwładnych. Stosując systemowe podejście HSE i decydując się na certyfikację do jego wymagań możesz zadbać o jeszcze wyższy standard bezpieczeństwa działań swojej firmy. Na czym to polega?

BHP i ochrona środowiska – systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w firmie

Przestrzeganie przepisów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, ochroną zdrowia pracowników oraz ochroną środowiska jest jednym z głównych wymogów stawianych współczesnym firmom, niezależnie od branży w jakiej działają oraz skali i zasięgu ich działania. Firmy nie mogą jednak skupiać się wyłącznie na dopracowywaniu wewnętrznej polityki działań do perfekcji i ciągłym kontrolowaniu zgodności ze wszystkimi wymogami i standardami, jeśli chcą skupić się na rozwoju biznesu i osiąganiu wyznaczonych celów.

Z tego też powodu coraz większym zainteresowaniem cieszą się zintegrowane, systemowe rozwiązania pozwalające stworzyć określone standardy działań i utrzymać je na wysokim poziomie bez odbierania czasu, który można poświęcić na rozwój firmy.

HSE – certyfikat dla BHP i ochrony środowiska

HSE przedstawia możliwość systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem, przedstawiając standardy w zakresie bezpieczeństwa personelu, higieny pracy, ekologii, komunikacji, zarządzania ryzykiem, reagowania na zagrożenia i troski o środowisko naturalne. Wiele firm spełnia te wymagania przez stosowanie innych rozwiązań systemowych w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa środowiska, uzyskując certyfikat HSE jako dodatkowe, formalne potwierdzenie swojej zgodności z wymogami standardu. HSE odgrywa szczególnie ważną rolę w przemyśle, wpływając na redukcję ryzyka negatywnego wpływu produkcji na środowisko, ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ułatwienie przedsiębiorstwom uzyskania pozytywnego wyniku badań środowiskowych niezbędnych do prowadzenia działalności.

W trakcie weryfikacji zgodności z wymogami i certyfikacji HSE, w firmie sprawdzone zostaną zastosowane środki ochrony zdrowia pracowników, poziom bezpieczeństwa warunków pracy oraz prowadzone działania eliminujące zagrożenie dla środowiska. Samo uzyskanie certyfikatu podkreśla, że firma wdrożyła skuteczny system zarządzania BHP i ochroną środowiska przez poprawę wewnętrznej komunikacji, ukierunkowanie działań na ekologię, prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników, skuteczne zarządzanie ryzykiem, operacyjne sterowanie działaniami zgodne z HSE, szybkie reagowanie na ryzyko i zagrożenia, właściwe raportowanie incydentów i monitorowanie systemów oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortowych warunków pracy dla pracowników.

HSE jest systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska uznanym na arenie międzynarodowej. Posiadanie certyfikatu może być dla niektórych kontrahentów niezbędnym warunkiem współpracy z firmą, co dodatkowo podkreśla wartość samego certyfikatu i wdrożenia zasad HSE w każdej firmie.

Dlaczego wdrożenie systemowego podejścia HSE jest istotne?

HSE odgrywa ważną rolę w przemyśle, poprawiając wewnętrzne systemy funkcjonowania firmy i zapewniając pracownikom wyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Z perspektywy korzyści wewnętrznych, wdrożenie systemowego podejścia do kwestii BHP i ochrony środowiska może usystematyzować wiele działań i zmniejszyć nakład pracy potrzebny do zbudowania właściwych, bezpiecznych warunków pracy oraz prowadzenia działań bezpiecznych dla środowiska.

Sam proces wdrożenia HSE przybliża także firmom istotę dopilnowania zgodności z obowiązującymi przepisami odnośnie BHP i ochrony środowiska, umiejętności oceny zgodności z najwyższymi standardami i zaleceniami czy wdrażania nowych rozwiązań, które już na wstępie będą zgodne z oczekiwaniami certyfikatu HSE.

Najważniejszą zaletą HSE i powodem, dla którego każda firma powinna kierować się zasadami działania systemowego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska jest transparentność systemu. Dzięki certyfikacji potwierdzonej podczas audytu przez niezależną jednostkę certyfikującą pokazujemy na zewnątrz, że firma funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami i dba o swoich pracowników oraz środowisko najlepiej, jak to możliwe. Wdrożenie systemu HSE pozwala spełnić krajowe i międzynarodowe normy i wymagania prawne w zakresie BHP i ochrony środowiska. Jeśli firma ma w planach działanie na rynkach europejskich czy światowych, certyfikat może okazać się najlepszą inwestycją w renomę firmy.

Posted in BHP