Nowa wersja normy ISO 45001

Akcesoria asekuracyjne

Standard ISO 45001, znany dotąd jako OHSAS 18001 i dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy od lat stanowi zbiór najlepszych praktyk dotyczących BHP w zakładach pracy, znacznie wykraczających poza obszar podstawowych praw i obowiązków pracowników w zakresie BHP.

Niestety, liczba wypadków w miejscach pracy według ostatnich statystyk Międzynarodowej Organizacji Pracy nieustannie rośnie, pozostawiając wielu pracowników w stanie ciągłego zagrożenia pomimo przestrzegania zakładowych zasad BHP.

Dlatego też, właśnie z pomocą Międzynarodowej Organizacji Pracy powstała zupełnie nowa wersja ISO 45001:2018, uwzględniająca nowe statystyki i przyjmująca jeszcze ostrzejszą politykę wobec zapewniania bezpiecznych warunków pracy na każdym etapie produkcji. Jakie są jej podstawowe założenia, czym różni się od starszej wersji ISO 45001 i dlaczego warto do niej certyfikować?

Nowa wersja normy ISO 45001

Obowiązująca uprzednio norma OHSAS 18001 była oczywistą podstawą do stworzenia nowej normy ISO 45001, poszerzonej o dyrektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy i uwzględniającej najnowsze statystyki i dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach na całym świecie.

Biorąc pod uwagę jak szybko wzrastała w ostatnich latach liczba wypadków w zakładach pracy, podjęcie stosownych środków ułatwiających przedsiębiorstwom zachowanie należytego bezpieczeństwa w firmie było dla obydwu organizacji kwestią priorytetową.

ISO 45001 jest naturalnym rozszerzeniem obowiązującej do tej pory normy OHSAS 18001. Biorąc pod uwagę fakt, że została stworzona już w oparciu o nowe wytyczne ISO i Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 45001 wprowadza kilka istotnych zmian w stosunku do swojej poprzedniczki.

Wśród nich wymienić można przede wszystkim kwestię kontekstu organizacji – rozdział 4.1 normy został w całości poświęcony czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym mającym wpływ na BHP w firmie i podkreśla jak istotną rolę odgrywa systematyczne określanie i monitorowanie kontekstu organizacji.

Dodatkowo, norma ISO 45001 silnie akcentuje potrzeby i oczekiwania zarówno pracowników, jak i innych zainteresowanych stron, pomagając w ten sposób zidentyfikować czynniki, które powinny zostać objęte kontrolą systemu zarządzania. Nowa norma podkreśla także rolę kierownictwa i managerów oraz ich wpływ na ostateczną skuteczność systemu zarządzania.

Założenia ISO 45001

Norma ISO 45001 nie określa szczegółowych kryteriów dotyczących wydajności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i nie narzuca konkretnej jego konstrukcji. W istocie, w normie nie znajdują się żadne bezpośrednie przepisy BHP konieczne do przestrzegania na terenie zakładów pracy.

Norma ISO 45001 skupia się na tym, by organizacje stworzyły system dostosowany do ich wewnętrznych potrzeb, opracowany na podstawie luźnych, choć bardzo specyficznych wytycznych normy. I tak, według ISO 45001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji powinien opierać się na modelu Deminga, zakładającym działanie w trybie Plan-Do-Check-Act. System ten podkreśla rolę określania celów i dążenia do nich w ramach ciągłego doskonalenia działań organizacji na rzecz BHP.

Każde zaplanowane działanie powinno zostać wprowadzone, ocenione, poprawione i dopiero wtedy wdrożone na stałe. System taki pozwala na osiągnięcie dobrych rezultatów bez kreowania dodatkowego zagrożenia.

Pozostając w temacie zagrożeń i ryzyka, to właśnie na jego identyfikacji i zarządzaniu norma ISO 45001 skupia się najmocniej. Firmy chcące działać w zgodzie z normą muszą określić wszelkie ryzyka i zagrożenia pojawiające się w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją i w razie konieczności zaplanować strategię działania dążącą do ich zupełnej eliminacji.

Norma ISO 45001 została poszerzona także o kwestie uczestnictwa, konsultacji i partycypacji pracowników w procesie tworzenia, wdrażania i utrzymywania nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także o kwestie konieczności kontrolowania zakupów i procesów zlecanych na zewnątrz pod kątem zachowania należytych zasad BHP.

Certyfikacja ISO 45001 w nowej wersji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego o normę ISO 45001 nie jest dla firm działaniem obowiązkowym, jednak wnioskując z obserwacji rynku i najważniejszych graczy w poszczególnych branżach, jest działaniem naprawdę opłacalnym. Certyfikacja ISO 45001 umożliwia zyskanie pewności, że wszelkie działania podejmowane przez firmę i całą organizację nie wpływają niekorzystnie na BHP.