Co określa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bydgoszczy

Na mocy przepisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), obowiązek opracowania, a następnie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków lub jedynie ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do konkretnych celów. 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – w jakich obiektach ma zastosowanie?

W praktyce, instrukcja powinna być sporządzona dla budynków:

– użyteczności publicznej, takich jak: biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje publiczne, urzędy, kina i teatry,

– zamieszkania zbiorowego, takich jak: sanatoria i domy opieki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, 

– produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest jednak wymagana dla obiektów wymienionych powyżej, o ile nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem oraz jeśli są spełnione poniższe warunki: 

– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

– kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 3,

kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co dwa lata. 

zachowanie bezpieczeństwa, dzieki instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bydgoszczy

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać: 

– warunki ochrony przeciwpożarowej,

– sposoby postępowania w razie pożaru i innego zagrożenia,

wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe; sposoby poddawania wyposażenia przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,

– plany graficzne budynku, m.in. powierzchnie, wysokości i liczby kondygnacji budynku, odległości od obiektów sąsiadujących, położenie pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, podziału obiektu na strefy pożarowe, wskazania dojść do wind dla ekip ratowniczych, plany ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, oznaczenie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz jednostek sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

– sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod kątem zagrożenia pożarem,

– zadania i obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku,

– sposoby szkolenia użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi, jak i z treścią instrukcji, 

– zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod kątem wybuchu pożaru,

– dokumentację dotyczącą zapoznania się użytkowników budynku, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz z treścią instrukcji,

– wskazanie osób lub podmiotów przygotowujących instrukcję. 

Profesjonalne opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bydgoszczy

Dlaczego instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest ważna? 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego razem z oceną ryzyka pożarowego to podstawowy dokument wymagany przez firmy ubezpieczeniowe podczas wykupywania polisy od zagrożeń pożarowych dla dużych obiektów. Właściwe opracowanie tejże instrukcji może być dobrą kartą przetargową przy negocjacji polisy oraz gra istotną rolę, gdy chodzi o wypłatę odszkodowania. 

Rzetelnie opracowana Instrukcja da Ci wiarygodną informację o stanie bezpieczeństwa Twojego obiektu. Jeśli dodatkowo prawidłowo wdrożymy tenże dokument,  zredukujemy do minimum ryzyko powstania pożaru i tym samym zwiększymy bezpieczeństwo naszych pracowników i innych osób użytkujących obiekt. Po sporządzeniu instrukcji powinna ona zostać przekazana do właściwej terytorialnie Komendy PSP. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Bydgoszczy

Jeśli szukasz rzetelnego opracowania Twojej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bydgoszczy, skorzystaj z usług Spec-Serwis, który oferuje opracowywanie, a także aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Eksperci podchodzą do zleceń kompleksowo, posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia oraz oczywiście wiedzę dzięki, której opracowane instrukcje są dokładne oraz zawierają wszystkie wymagane aspekty. 

Posted in BHP