Uporządkowanie wewnętrznych procesów organizacji pod kątem prawidłowego zarządzania BHP może zostać dokonane na podstawie wdrożenia różnego rodzaju procedur, w tym także rozwiązań opartych o międzynarodowe normy. Dla firm korzystających z obowiązującej do niedawna normy OHSAS 18001:2007 przedłużony został termin na przejście na system zarządzania oparty o ISO 45001:2018, upływający 30 września 2021 roku. To ostatnia […]

Na mocy przepisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), obowiązek opracowania, a następnie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków lub jedynie ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do konkretnych […]

Każda praca, niezależnie od jej charakteru i miejsca wykonywania wymaga wdrożenia i stosowania pewnych zasad BHP dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych i odpowiednio przygotowanych warunków pracy. Są oczywiście branże, w których rola obowiązujących przepisów BHP oraz międzynarodowych norm i standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyjątkowo ważna – tam, gdzie pracownicy narażeni są na […]

HSE, z angielskiego Health, Safety, Environment to systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem stosowne przez firmy z różnych obszarów gospodarki. Każdy, kto zatrudnia pracowników i prowadzi jakąkolwiek działalność wpływa, w mniejszym bądź większym stopniu, na otaczające go środowisko oraz odpowiada za bezpieczeństwo swoich podwładnych. Stosując systemowe podejście HSE i […]

Wypadki przy pracy są nieodłącznym elementem stanowisk o podwyższonym ryzyku zawodowym i choć obowiązkiem pracodawcy jest minimalizowanie ryzyka oraz stosowanie skutecznych środków ochrony indywidualnej zabezpieczających pracowników na wypadek urazów, niektórych zdarzeń losowych nie sposób uniknąć. Gdy zdarzy się wypadek w pracy lub w drodze z lub do miejsca pracy, pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy […]

Pracę na budowie w przeciwieństwie do innych miejsc pracy, cechuje wysokie prawdopodobieństwo wypadków i doznania uszczerbku na zdrowiu. Tezę tę jedynie potwierdza wysoki wskaźnik incydentów, do których dochodzi na różnych etapach pracy na budowie. Statystyki te, co roku potwierdza zarówno GUS, jak i Eurostat, które publikują do wiadomości publicznej wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Kluczowa […]

Pole elektromagnetyczne – w zasadzie jest wszędzie, gdzie chodzą ludzie, w dzisiejszych czasach naprawdę ciężko jest się od niego uwolnić.